REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST  CODZIENNIE W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK - 7.00 - 15.30

7.00 - 8.00 - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY PEŁNIĄ DYŻUR NA               

                    KORYTARZU DOLNYM

II. ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ POWINNI KORZYSTAĆ:

1. UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY DO SZKOŁY AUTOBUSEM SZKOLNYM.

2. UCZNIOWIE OCZEKUJĄCY NA OBIAD.

3. UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE MAJĄ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, NP. Z POWODU NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELA.

4. W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DOPUSZCZALNY JEST POBYT INNYCH UCZNIÓW.

III. UCZNIOWIE PRZEBYWAJĄCY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ POWINNI:

1. KORZYSTAĆ WEDŁUG POTRZEB Z POMOCY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY W ODRABIANIU LEKCJI I POKONYWANIU TRUDNOŚCI W NAUCE.

2. ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA.

3. WYKORZYSTYWAĆ POMOCE DYDAKTYCZNE, SPRZĘT AUDIOWIZUALNY I GRY BĘDĄCE NA WYPOSAŻENIU ŚWIETLICY.

4. REGULARNIE I OBOWIĄZKOWO UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH.

5. NIENAGANNIE I NALEŻYCIE ZACHOWYWAĆ SIĘ W STOSUNKU DO WYCHOWAWCÓW I KOLEGÓW.

6. PODCZAS ZAJĘĆ ZGŁASZAĆ WYCHOWAWCY SWOJE WYJŚCIE ( ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ UZYSKUJE UCZEŃ PO OKAZANIU PROŚBY RODZICÓW NA PIŚMIE ).

7. DBAĆ O ŁAD I PORZĄDEK NA SALI.

8. SZANOWAĆ SPRZĘT ŚWIETLICOWY.

9. DBAĆ O HIGIENĘ OSOBISTĄ I ESTETYCZNY WYGLĄD.

10. PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.